Úvodní slovo předsedy NFJK doc. Mgr. Petra Francána – Nadační fond Josefů K.

Úvodní slovo předsedy NFJK doc. Mgr. Petra Francána

Milí studenti a milé studentky,

vážení absolventi,

drazí budoucí donátoři Nadačního fondu Josefů K.

Náš nadační fond má dva primární cíle: podpořit čerstvé absolventy DF JAMU, v jejich vykročení do umělecké praxe,  a být nápomocen všude, kde je potřeba přímé finanční podpory uměleckého existenčního růstu. Primárně směřuje tedy směrem do vnitřního akademického prostředí.

Název fondu má původ v iniciálách dvou významných profesorů Divadelní fakulty: Josefa Karlíka  a Josefa Kovalčuka. Oba se velmi významnou měrou zasloužili o výchovu řady mimořádných uměleckých osobností české kultury a neméně významně ovlivnili konstituci a vývoj Divadelní fakulty   v rámci Janáčkovy akademie múzických umění. Dědictví jejich laskavé péče o studenta-umělce bylo hlavní motivací pro založení fondu. Velmi úzký osobní vztah mezi pedagogem a studentem, je jedním z charakteristických specifik fungování naší Divadelní fakulty. Tento úzký osobní vztah je nezbytné udržovat obousměrně funkční, tedy směrem od pedagogů ke studentům a stejně tak od studentů k pedagogům. Naši absolventi odcházejí do uměleckého světa, odkud se časem vrací na fakultu jako její pedagogové, případně  přijímají, uvádí do uměleckého života své mladší kolegy, čerstvé  absolventy naší fakulty. Je to věčný koloběh, který zasluhuje pozornost a mimořádnou péči. A právě k její podpoře má  náš nadační fond přispívat.

Samozřejmě je z názvu patrná i paralela  s Kafkovým hrdinou Josefem K., to nelze pominout, ta ovšem nemá odkazovat k jeho vpravdě tragickému osudu, ale spíše k spřízněnosti s charakteristickým brněnským divadelním prostředím, převážně studiových divadel devadesátých let 20. století. K této tradici se hrdě hlásíme, jako k jednomu z inspiračních zdrojů současného divadelního světa.

Přeji nadačnímu fondu dlouhou  a perspektivní existenci, aby našel své pevné místo v divadelní komunitě a splnil všechny naděje, které jsme do jeho založení vkládali. Aby byl onou správnou podporou, bezvýhradnou a přátelskou.

Studentům a absolventům Divadelní fakulty, tedy nadačním žadatelům, pak přeji hodně štěstí, aby jejich projekty byly přesně těmi uměleckými počiny, jež budou v jejich životech znamenat tvůrčí krok, ať již menší či větší. Aby jejich tvorba byla podpořena v tu pravou chvíli a v dostatečné míře.

V Brně 12/12/2022                                                     doc. Mgr. Petr Francán, děkan DF JAMU